Kombinasjon av karboksyterapi med NB-UVB fører til høyere prosentandel av repigmentering og pasienttilfredshet sammenlignet med monoterapi med NB-UVB.  Karboksyterapi har blitt brukt i behandlingen av autoimmune hudsykdommer som psoriasis og morphea. Karb

Połączenie karboksyterapii z NB-UVB prowadzi do wyższego odsetka repigmentacji i zadowolenia pacjentów w porównaniu z monoterapią NB-UVB.

Karboksyterapia znalazła zastosowanie w leczeniu autoimmunologicznych chorób skóry, takich jak łuszczyca i morphea. Karboksyterapia ma działanie antyoksydacyjne, prowadzi do lepszego dotlenienia tkanek i uwolnienia czynników wzrostu. W tym artykule postanowiliśmy ocenić skuteczność skojarzonej karboksyterapii i wąskopasmowego ultrafioletu B (NB-UVB) w porównaniu z samym NB-UVB w leczeniu bielactwa nabytego. Jest to prospektywne, podwójnie ślepe badanie porównawcze z rozszczepionym ciałem, przeprowadzone u pacjentów z uogólnionym stabilnym bielactwem w okolicy akralnej i kończyn skierowanych do kliniki dermatologicznej szpitala Afzalipour na Kerman University of Medical Sciences. NB-UVB wykonywano trzy razy w tygodniu w nienastępujących po sobie dniach przez 4 miesiące. U każdego pacjenta jedna zmiana była losowo leczona karboksyterapią (sesje tygodniowe łącznie 16 sesji). Skuteczność leczenia oceniano jako procent repigmentacji zmian. Do porównania skuteczności leczenia na podstawie odpowiednio cech demograficznych pacjentów i cech klinicznych zmian zastosowano test chi-kwadrat i test analizy wariancji (ANOVA). Badanie ukończyło 28 pacjentów w średnim wieku 32,35 ± 7,37 lat. Pod koniec leczenia 37% pacjentów w grupie terapii skojarzonej wykazało ponad 75% poprawę w porównaniu z 0% w grupie monoterapii (p = 0,001). Nie stwierdzono istotnej różnicy między cechami demograficznymi pacjentów (wiek, płeć i fototypy skóry) ani czasem trwania choroby a skutecznością leczenia w obu grupach. Połączenie karboksyterapii z NB-UVB prowadzi do wyższego odsetka repigmentacji i zadowolenia pacjentów w porównaniu z monoterapią NB-UVB

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34820974/