Warunki sprzedaży Dermfix GmbH


1. Stosowanie warunków

Sprzedawca (Dermfix GmbH) sprzedaje, a Kupujący kupuje Towary zgodnie z jakąkolwiek wyceną lub ofertą Sprzedającego, która została zaakceptowana przez Kupującego, lub z każdym zamówieniem Kupującego, które zostało zaakceptowane przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem w każdym przypadku niniejsze Warunki, którym podlega Kontrakt z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

2. Podstawa sprzedaży

2.1 Żadna zmiana niniejszych Warunków nie będzie wiążąca, chyba że zostanie uzgodniona na piśmie między upoważnionymi przedstawicielami Kupującego i Sprzedającego.

2.2 Materiały handlowe, cenniki i inne dokumenty wydane przez Sprzedawcę w związku z Towarem mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie stanowią stałej oferty sprzedaży na tych warunkach.

2.3 Wszelkie typograficzne, pisarskie lub inne przypadkowe błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek literaturze handlowej, wycenie, cenniku, przyjęciu oferty, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wystawionej przez Sprzedającego będą podlegały poprawie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.


3. Zamówienia i specyfikacje

3.1 Specyfikacją Towarów jest specyfikacja zawarta w dokumentacji sprzedaży Sprzedającego, chyba że została wyraźnie zmieniona w zamówieniu Kupującego (jeśli została zaakceptowana przez Sprzedającego).

3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji Towarów, które są wymagane, aby były zgodne z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa lub innymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi lub, w przypadku gdy Towar ma być dostarczony zgodnie ze specyfikacją Sprzedającego, które nie mają istotnego wpływu ich jakość lub wydajność.


4. Cena towaru

4.1 Ceną Towarów jest cena podana w opublikowanym przez Sprzedającego cenniku obowiązującym w dniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub inna cena, jaka może zostać ustalona na piśmie przez Sprzedającego i Kupującego.

4.2 Jeżeli Sprzedawca podał cenę za Towar inną niż zgodna z opublikowanym cennikiem Sprzedającego, podana cena będzie ważna tylko przez 30 dni lub przez okres krótszy, jaki Sprzedawca może określić.

4.3 Ceny wyświetlane domyślnie na tej stronie obejmują podatki europejskie za dostawę na terenie Europy. W przypadku krajów spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (np. Szwajcarii, Jersey lub innych krajów spoza UE) podatki od sprzedaży mogą być zerowe. Kanadyjskie podatki od sprzedaży, takie jak HST i GST, zostaną doliczone przy kasie. Klienci spoza EWG mogą podlegać dodatkowym lokalnym podatkom niewymienionym na tej stronie internetowej, a podatki te nie są zobowiązane ani płatne przez firmę Dermfix.


5. Warunki płatności

5.1 Z zastrzeżeniem wszelkich specjalnych warunków uzgodnionych na piśmie między Kupującym a Sprzedającym, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę na cenę Towaru w dniu lub w dowolnym momencie po dostarczeniu Towaru.

5.2 Kupujący zapłaci cenę Towarów (pomniejszoną o wszelkie zniżki lub kredyty dopuszczone przez Sprzedającego, ale bez innych potrąceń lub potrąceń) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury Sprzedawcy lub w inny sposób zgodnie z takim okresem kredytu, jak mogły zostać uzgodnione na piśmie między Kupującym a Sprzedającym w odniesieniu do Umowy.

5.3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjmowania zamówień od jakiegokolwiek klienta lub kupującego, który nie dostarczył Sprzedającemu referencji satysfakcjonujących Sprzedającego.


6. Dostawa

6.1 Dostawa Towaru następuje poprzez dostarczenie Towaru przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu Kupującego i / lub akceptacji Sprzedającego jako miejsca, do którego Towar ma być dostarczony przez Sprzedającego.

6.2 Terminy dostaw są szacowane i nie można zagwarantować dokładnego dnia dostawy. Dermfix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w dostawie towarów z przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi „klęski żywiołowej”, wojny, strajki lub spory pracownicze, embarga, zamówienia rządowe lub jakiekolwiek inne zdarzenie siły wyższej.


7. Ryzyko i własność

7.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Kupującego w momencie dostawy lub, jeśli Kupujący niesłusznie nie odbierze Towaru, z chwilą, gdy Sprzedawca złożył ofertę na dostawę Towaru.

7.2 Bez względu na dostawę i przejście ryzyka w Towarze lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków, własność Towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedawca nie otrzyma gotówką lub rozliczonych środków pieniężnych w całości ceny Towaru oraz wszystkie inne towary, które Sprzedający zgodził się sprzedać Kupującemu, za które należna jest wówczas zapłata.

8. Winy sprzedającego

8.1 Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towarów lub któregokolwiek z nich w Dacie Dostawy z innych powodów niż z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub z winy Kupującego lub jego przewoźnika, Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu takiej opóźnionej dostawy.

8.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani nie zostanie uznany za naruszającego Umowę z powodu opóźnienia w dostawie lub w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek z obowiązków Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów, jeżeli opóźnienie lub awaria były spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego.

9. Towar wadliwy

9.1 Jeżeli w momencie dostawy którykolwiek z Towarów jest wadliwy pod jakimkolwiek istotnym względem i Kupujący zgodnie z prawem odmawia dostawy wadliwych Towarów lub, jeśli są one podpisane przy dostawie „stan i zawartość nieznana”, Kupujący pisemnie zawiadomi o takiej wadzie Sprzedawca w ciągu trzech dni roboczych od takiej dostawy, Sprzedawca według własnego uznania: -

(a) wymieni wadliwy Towar w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Kupującego; lub

(b) zwrotu Kupującemu ceny za wadliwy towar;

ale Sprzedający nie będzie ponosił żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego w tym zakresie, a Kupujący nie może odrzucić Towarów, jeśli nie odmówiono dostawy lub Kupujący powiadomił o tym, jak wspomniano powyżej.

9.2 Żaden Towar nie może zostać zwrócony Sprzedającemu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem tego, że każdy zwrócony Towar, co do którego Sprzedawca jest przekonany, że został dostarczony z wadami jakościowymi lub stanowymi, które nie byłyby widoczne podczas kontroli, zostanie bezpłatnie wymieniony lub, według własnego uznania Sprzedającego, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę ceny takich wadliwych Towarów, ale Sprzedawca nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego.

9.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z normalnego zużycia lub umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, poddania się normalnym warunkom, nieprzestrzegania instrukcji Sprzedawcy (ustnych lub pisemnych), niewłaściwego użycia lub zmiany Towary bez zgody Sprzedającego lub jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania ze strony Kupującego, jego pracowników lub agentów lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

9.4 Za towary inne niż wadliwe zwrócone zgodnie z Warunkami 9.1 lub 9.2, zwrócone przez Kupującego i zaakceptowane przez Sprzedającego, mogą zostać zaliczone na rzecz Kupującego według wyłącznego uznania Sprzedającego i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony Sprzedającego. W przypadku, gdy Towary zwrócone Sprzedającemu nie nadają się do odsprzedaży, nie będą uznawane za kredyt i zostaną zniszczone przez Sprzedającego na koszt Kupującego w interesie bezpieczeństwa. Opłata manipulacyjna w wysokości do 30% wartości zwracanego Towaru przez Kupującego może zostać naliczona przez Sprzedającego.

9.5 Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy Towary są sprzedawane w ramach sprzedaży konsumenckiej, wszelkie gwarancje, warunki lub inne warunki dorozumiane w ustawie lub prawie są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9.6 W przypadku sprzedaży towarów w ramach sprzedaży konsumenckiej niniejsze Warunki nie mają wpływu na ustawowe prawa Kupującego.

9.7 Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Sprzedawcy lub wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek oświadczeń lub dorozumianych gwarancji, warunków lub innych warunków lub jakichkolwiek obowiązek na mocy prawa zwyczajowego lub na mocy ustawy lub na podstawie wyraźnych warunków Umowy za wszelkie bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez Kupującego (w tym między innymi utratę zysków lub straty pośrednie lub szczególne), koszty, wydatki lub inne roszczenia z tytułu jakiekolwiek odszkodowanie (i czy to spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy, jego pracowników lub agentów, czy też w inny sposób), które wynikają z lub w związku z dostawą Towarów lub ich wykorzystaniem lub odsprzedażą przez Kupującego.

9.8 Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że z wyjątkiem przypadków, w których instrukcje dotyczące użytkowania lub sprzedaży Towarów znajdują się na opakowaniu lub na etykiecie Towarów, jakiekolwiek użycie lub sprzedaż Towarów przez Kupującego jest zgodne z wszelkie obowiązujące ustawowo czynności związane z obsługą i sprzedażą Towarów przez Kupującego są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sprzedającego lub jakikolwiek właściwy organ rządowy lub regulacyjny, a Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które Sprzedawca mógłby ponieść jako wynik niespełnienia tego warunku przez Kupującego.


10. Zwroty

10.1 Zgodnie z Europejskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w dowolnym momencie od momentu złożenia zamówienia do 14 dni kalendarzowych po dostawie.

11. Ogólne

11.1 Żadne zrzeczenie się przez Sprzedawcę jakiegokolwiek naruszenia Umowy przez Kupującego nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia tego samego lub innego postanowienia.

11.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków i pozostałej części danego postanowienia.

12. Prawo właściwe

12.1 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed organami ochrony konsumentów.

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2023